Cần sang tiệm Nails ^ (70.000)

| 22/01/2020 0:33 A

Cần bán tiệm, Vì lý do gia đình cần dọn đi, muốn bán tiệm Nails 8 ghế 6 bàn 1 ghế con nít, 1 phòng wax, 1 phòng trống máy giặc sấy, 85% khách mỹ trắng. Khách rất hiền, dễ thương làm mấy năm chưa có xảy ra chuyện khách cãi lộn hay giật tiền. tính luôn tiền cam tiền lặt vặt mổi tháng trả Bill tiền rent $2250. Income $200 ngàn hơn, ai thật lòng xin gọi 6156681042

6156681042 | T Nails