Cần thợ Nails ^ (700 up)

| 11/12/2022 20:11 P

Cần thợ nails. Bao lương theo tay nghề. Chỗ làm vui vẻ, tips cao. Có chỗ phòng cho share cho thợ ở xa. VIP Nails 715 Bennetts Mills rd, Jackson, NJ Xin liên lạc Cindy: 732-473-8287

7324738287 | Cindy