Sang tiệm nails ^ ()

Dinh David | 07/12/2022 20:15 P

Vì Hoàn Cảnh Gia Đình Cần Sang Tiệm nails. Sang tiệm Nails, 8 ghế, 8 bàn, income chỉ trong thẻ là: $ 300,000/ năm (chưa tính tiền mặt). Tiệm hoạt động đã 4 năm. Hợp đồng còn 6 năm. rent $3,550/tháng. 1,200sqft. Lewisville City, Texas 75057. Bán: 80 k. Thật lòng, liên hệ: 2144933868, David. Có thể để lại tin nhắn (khi phone bận).

2144933868 | David Dinh